a 68c4 20190226 1130100536pfron zielone

 

Z jakiego dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne?

Osoby trwale lub czasowo niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z NFZ, a także Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które rozdysponowywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Wnioski o wsparcie z PFRON za pośrednictwem PCPR można składać przez cały rok, jednak o otrzymaniu dofinansowania decyduje dostępność środków na wsparcie osób niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnia pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą pozwolić sobie na zakup niezbędnego, zaleconego przez lekarza sprzętu rehabilitacyjnego, a także m.in. urządzeń medycznych i przyrządów umożliwiających funkcjonowanie osoby chorej w warunkach domowych. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie z PFRON, trzeba posiadać dokument, który potwierdza niepełnosprawność, a także spełniać kryterium dochodowe. Środki z PFRON przyznawane są osobom niepełnosprawnym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% w przypadku osób samotnych. Co więcej, musi zachodzić konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, do którego przyznawane jest dofinansowanie – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Ze środków PFRON można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 95% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Wkład własny to 5%, jednakże koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z dofinansowaniem PFRON nie może być wyższy niż pięciokrotne przeciętne wynagrodzenie.

 

Dofinansowanie z PCPR

PCPR dysponuje środkami z PFRON – rozdziela je pomiędzy osoby niepełnosprawne, które złożyły wniosek. Oprócz dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego PCPR może także udzielić wsparcia finansowego w zakresie m.in. zakupu niezbędnych przedmiotów ortopedycznych, zakupu środków pomocniczych oraz likwidacji barier architektonicznych (dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej).